21تعریف كمال گرایی

1-كمال گرایی یعنی از خود متنفر بودن و پناه بردن به نقابی كه مورد پسند اكثر مردم جامعه است تا تاییدی كه از درون نمی گیرد از جامعه بگیرد
2-كمال گرایی یعنی تشنگی كاذب برای كسب موفقیت
3-كمال گرایی یعنی با تیر وكمانت ستاره هارو هدف گرفتن آیا كسی تا به حال قادر به این كار بوده؟
4-كمال گرایی یعنی غریبه ها را قبول داشتن و برای نزدیكان خود هیچ ارزشی قائل نشدن 5-كمال گرایی یعنی از شخصیت انسانی دور شدن و تبدیل به رباطی بی احساس شدن
6-كمال گرایی یعنی فرار از واقعیت دویدن به سمت خیال و رویا
7-كمال گرایی یعنی خود را نادیده گرفتن و خود را دوست نداشتن و دیگران را بت خود قرار دادن
8-كمال گرایی یعنی خود فراموشی و به فكر همه بودن الا خودش!!!
9-كمال گرایی یعنی روی پوست تخم مرغ راه رفتن
10كمال گرایی یعنی نا امیدی محض از خود
11كمال گرایی یعنی دنبال عزت نفس بودن و توخالی از آن بودن
12كمال گرایی یعنی داشتن زخمهای چركین و هر لحظه روی آن نمك پاشیدن
13كمال گرایی یعنی بسیار رفتن و هیچ نرفتن!
14كمال گرایی یعنی از خود مثل فیل كار كشیدن اندازه مورچه به خود غذا و پاداش دادن
14كمال گرایی یعنی وسواسی بودن چون دوست دارد تمام كارها را 100 انجام دهد تا نظر همه را به خود جلب كردن
15كمال گرایی یعنی شیطان
16كمال گرایی یعنی اعتقاد به این كه مرغ یه پا دارد .
17كمال گرایی یعنی كبر و غروری محض داشتن
18كمال گرایی یعنی بی توجهی به همه كس و تنها خود را دیدن
19كمال گرایی یعنی داشتن قلب شكسته؟ نه... قلب خوردشده؟ نه ...و بلكه قلب له شده
20كمال گرایی یعنی بی اعتمادی به همه
21كمال گرایی یعنی با كمال میل برای خود چاه كندن

22-كمال گرایی یعنی روحیه افسرده داشتن ولی نقاب خندان زدن
23-كمال گرایی یعنی از خدا دور شدن و نتوانستن توكل كردن در تمام امور زندگی به خدا
24-كمال گرایی یعنی ایمانی سست داشتن
25-كمال گرایی یعنی اعتقاد بسیار كم به معاد
26-كمال گرایی یعنی مردن خدا در زندگی
27-كمال گرایی یعنی بیگانه بودن با كلمه ای به نام عشق
28-كمال گرایی یعنی فاصله گرفتن از معنویت
29-كمال گرایی یعنی عدم رضایت درونی از زندگی
30-كمال گرایی یعنی قلب یخی داشتن و خالی از عاطفه انسانی بودن
31-كمال گرایی یعنی حساس و زود رنج بودن بسیار شدید
32-كمال گرایی یعنی در خانه دست به سیاه و سفید نزدن
33-كمال گرایی یعنی احساساتی تصمیم گرفتن
34-كمال گرایی یعنی همیشه دست و پا چلفتی كارهارو انجام دادن چون از بس كار را سخت میگیرد و می خواهد 100 انجماش دهد
35-كمال گرایی یعنی بدون فكر زندگی كردن و بدون فكر حرف زدن وبدون فكر عمل كردن
36-كمال گرایی یعنی دوست داشتن موفقیت و دوست نداشتن سختی و مشكلات و شكست
37-كمال گرایی یعنی افرادی كه نمی خواهد باور كنند كه موفق ترین ها بیشترین شكستها را تجربه كردند
38-كمال گرایی یعنی اراده ضعیف داشتن
39-كمال گرایی یعنی كودك درونی مدتها حبس شده
40-كمال گرایی یعنی انزوا و دور بودن از مردم اجتماع را طلبیدن
41-كمال گرایی یعنی همیشه شتاب زده عمل كردن
42-كمال گرایی یعنی از زمان حال دور بودن و همیشه در آینده بسر بردن
43-كمال گرایی یعنی در بیابان دنبال سراب بودن
44-كمال گرایی یعنی دوست داشتن اینكه خلاف جهت آب شنا كردن ولی شنا بلد نبودن و درنتیجه به راحتی غرق شدن
45-كمال گرایی یعنی افراط و تفریطی كامل
46-كمال گرایی یعنی افرادی كه زود فریب دیگران را می خورند
47-كمال گرایی یعنی افرادی كه به دنبال دوستی و ارتباط با اشخاصی چاپلوس است
48-كمال گرایی یعنی حتی یك دوست واقعی نداشتن
49-كمال گرایی یعنی حسودبودن چون خودش باتلاش و هوش زیادی كه داشته موفق نشده طاقت دیدن موفقیت افراد كم هوشتر از خود را ندارد
50-كمال گرایی یعنی خسیس بودن
51-كمال گرایی یعنی كینه به دل داشتن
52-كمال گرایی یعنی طمع كار و حریص بودن
53-كمال گرایی یعنی عالم بی عمل بودن چون از بس اهداف بزرگتر از توانایی خودواقعی برای خود تعیین میكند
54-كمال گرایی یعنی تنبل بودن
55-كمال گرایی یعنی اومانیست محض بودن
56-كمال گرایی یعنی به نهیلیستی و پوچ گرایی و بی معنایی زندگی رسیدن
57-كمال گرایی یعنی با هیچ كس حتی نزدیكترین شخص زندگی اش احساس راحتی و نزدیكی نكردن
58-كمال گرایی یعنی شیفته شهرت بودن چون فكر میكند از این راه حال بدش را خوب میكند
59-كمال گرایی یعنی دچار بد خوابی بودن
60-كمال گرایی یعنی افكار مشوش داشتن و تمركز حواس نداشتن و فراموش كار شدن و كم حاظه شدن
61-كمال گرایی یعنی سرزنش دائمی خود

62-كمال گرایی یعنی نقاب تقلبی روی صورت تان را حقیقی بدانید و دائما خود را فریب دادن
63-كمال گرایی یعنی تمایل به افرادی كه عزت نفس پایینی دارند یا افراد كم سن وسال تر از خود
64-كمال گرایی یعنی دائما با ترس و لرز كار ها را انجام دادن
65-كمال گرایی یعنی اكثر كار ها را با شك و تردید و دودلی انجام دادن
66-كمال گرایی یعنی ولخرج شدن
67-كمال گرایی یعنی ترس از امتحان راه های جدید برای رسیدن به هدف
68-كمال گرایی یعنی بی تجربگی یا بی تجربه بودن
69-كمال گرایی یعنی نداشتن یك مدیر و حامی در زندگی
70-كمال گرایی یعنی حتی شك داشتن اینكه برای سفت كردن یك پیچ آنرا باید به سمت چپ یا راست چرخاند!!!
71-كمال گرایی یعنی هر كاری كه میخواهد انجام دهد از 20 نفر می پرسد كه آیا واقعا انجامش دهم؟!
72-كمال گرایی یعنی كسی كه قدرت ابراز وجود ندارد
73-كمال گرایی یعنی كسی كه در مواجهه با یك شخص آشنا فقط می گوید سلام خوبی و دیگر هیچ حرفی ندارد!
74-كمال گرایی یعنی درونگرا و بسیار كم حرف
75-كمال گرایی یعنی مغز را آكبند گذاشتن
76-كمال گرایی یعنی با كوچكترین انتقاد از كوره در رفتن
77-كمال گرایی یعنی ندیدن و استفاده نكردن از امكانات رایگان
78-كمال گرایی یعنی در اتاقی تاریك به سر بردن و فراموش كند كه آنجا تاریك هست،چه برسد به اینكه فراموش كند چراغ را باید روشن كند!
79-كمال گرایی یعنی كارها را با نهایت سرعت حلزون انجام دادن
80-كمال گرایی یعنی به اندازه تمام عمر تشنه محبت خالصانه و واقعی بودن
81-كمال گرایی یعنی انعطاف پذیر نبودن ولی تا دلتان بخواهد خشك بودن و در نتیجه به راحتی شكستن و شكست خوردن!
82-كمال گرایی یعنی جاذبه شخصیتی بسیار پایینی داشتن
83-كمال گرایی یعنی همیشه لقمه را دور سر چرخاندن!
84-كمال گرایی یعنی هشدار خطر دادن غیر ضروری به دیگران
85-كمال گرایی یعنی قانون مند ترین شخص روی جهان منظور خشك و افراطی بودن
86-كمال گرایی یعنی درس نگرفتن از گذشته و حوادث ناگوار را بارها و بارها تكرار كردن
87-كمال گرایی یعنی دیر به سوالات ساده دیگران پاسخ دادن چون به قدری ذهنش كند شده كه اصلا چیزی دران زمان به ذهنش نمی رسد!
88-كمال گرایی یعنی كنجكاوی و خلاقیت را در خود كشتن!
89-سریع تسلیم مشكلات شدن و فلج شدن در مقابل حل مسائل حتی خیلی كوچیك
90-كمال گرایی یعنی كلكسیونی فراوان از سوتی های مختلف داشتن!
91- كمال گرایی یعنی حتی كوچكترین اشتباه دیگران را به رخشان كشیدن
92- كمال گرایی یعنی دیكتاتوری به سبك هیتلر
93- كمال گرایی یعنی سخت گیری بیش از حد نسبت به دیگران
94- كمال گرایی یعنی با یك دست دو هندوانه برداشتن نه بلكه با یك دست یك وانت هندوانه برداشتن!
95- كمال گرایی یعنی كر بودن و نشنیدن ندای درون
96- كمال گرایی یعنی لال بودن و نتوانستن سخن گفتن با درون
97- كمال گرایی یعنی كاه را جابه جا كند و بعد یقین پیدا كند كه كوه را هم می تواند جا به جا كند!


ممنون كه به لطف خدا تونستم این تعاریف مختلف از كمال گرایی و ارائه بدم هرچند كه كمال گرایی جنبه های بسیار بیشتری دارد شاید یك هزارم اون و هم ترسیم نكردم!


برچسب ها : تعریف كمال گرایی , كمال گرایی چیست؟ ,

تبلیغات تبلیغات
تبلیغات
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین