پایگاه اطلاع رسانی اختلال دوقطبی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com 2018-11-15T13:46:27+01:00 text/html 2018-07-28T10:50:02+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چگونه غول تنبلی را شکست دهیم؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1829 <p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><br><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><img src="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-images/1955136.jpg" class="imgfull" alt="چگونه غول تنبلی را شکست دهیم" border="0" align="right"></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;">عنوان دیگر:سختی ها ماندگار نیستند</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14pt; color: #ff6600; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;">ایا در حال حاضر با سختی ها و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنید</span></p><p><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #0000ff;">ایا دیگر تحمل رنج و سختی پیش رو نداریدایا سختی ها در زندگی شما پایان ناپذیرند</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #ff9900;">ایا موانع غیر قابل پیش بینی سر راهتان قرار میگردایا دیگر انرژی طی کردن مسیر زندگیتان را ندارید</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;">ایا فرمولی برای حل مشکلات پیش رو در زندگی تان سراغ ندارید</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;">ایا دیگر به اخر خط رسیده اید و می خواهید به کمتر از ان چیزی که لیاقتش را دارید قناعت کنید</span></p><p><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #0000ff;"><strong><br> </strong><span style="color: #ff9900;">اگر شرایط بالا برای شما حکم فرماست کمی دست نگه دارید&nbsp; و با خواندن مطلب پیش رو با دید وسیعی که در اختیارتان قرار می دهد قادر خواهید بود این موانع و سختی ها را حل کنید و به هدف ایده التان دست بیابید</span></span></p><p><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #0000ff;"><span style="color: #ff9900;"><br></span></span></p><p><a href="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-1955136-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%BA%D9%88%D9%84+%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.html" target="_blank" title=""><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #0000ff;"><span style="color: #ff9900;"><font color="#3366FF">برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید</font></span></span></a><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #0000ff;"><span style="color: #ff9900;"></span></span></p><p><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #0000ff;"><span style="color: #ff9900;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #0000ff;"><span style="color: #ff9900;"><br></span></span></p> text/html 2018-03-31T14:24:15+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN 97 تعریف كمال گرایی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1675 <b>21تعریف كمال گرایی</b><br><p> <span style="font-size:13px;"> 1-كمال گرایی یعنی از خود متنفر بودن و پناه بردن به نقابی كه مورد پسند اكثر مردم جامعه است تا تاییدی كه از درون نمی گیرد از جامعه بگیرد <br>2-كمال گرایی یعنی تشنگی كاذب برای كسب موفقیت <br>3-كمال گرایی یعنی با تیر وكمانت ستاره هارو هدف گرفتن آیا كسی تا به حال قادر به این كار بوده؟ <br>4-كمال گرایی یعنی غریبه ها را قبول داشتن و برای نزدیكان خود هیچ ارزشی قائل نشدن&nbsp;</span></p> text/html 2018-02-03T09:15:19+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چگونه بدون احساس گناه مشکلات زندگی را بررسی و حل کنیم، نه اینکه با سرکوبی آنرا در زباله دان ضمیرناخوداگاه تَلَنبار کنیم http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1828 <p><br><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><img src="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-images/1848972.jpg" class="imgfull" alt="چگونه بدون احساس گناه مشکلات زندگی را بررسی و حل کنیم، نه اینکه با سرکوبی آنرا در زباله دان ضمیرناخوداگاه تَلَنبار کنیم" border="0" align="right"></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;">چرا ارتباطات بد و تلخ در زندگی مون</span> <span style="color: #ff6600;">تکرار</span> <span style="color: #0000ff;">میشه</span></span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; color: #3366ff;">تا کی باید از اموزش مهارت های مورد نیاز زندگی محروم باشیم<br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; color: #3366ff;">به در و دیوار میزنیم ولی چرانمی تونیم درست و حسابی <span style="color: #ff9900;">پیشرفت</span> کنیم</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; color: #cc99ff;">مسائل زندگی &nbsp;رو تا حل نکنید در زمان های مختلف, بارها و بارها تکرار میشه</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; color: #3366ff;">مسائل زندگی رو تا حل نکنیم متاسفانه نمی تونیم <span style="color: #ff9900;">رشد شخصیتی</span> داشته باشیم</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; color: #3366ff;"><span style="color: #ff9900;">احساس گناه</span> موجب <span style="color: #cc99ff;">پاک شدن</span> صورت <span style="color: #ff6600;">مسئله</span> میشود</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; color: #008080;">بزرگترین معلم ما اخرین اشتباه ماست</span></p><p>&nbsp;</p><div><span style="font-family: B Yekan, yekan, tahoma; font-size: 12pt; color: #ff6600;">تعداد صفحه : 25</span></div><p>&nbsp;</p><p><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: 12pt; font-family: B Yekan, yekan, tahoma;">نوع فایل : PDF</span></span></p><p><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #3366ff;">&nbsp;</span></p><p><a href="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-1848972-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87++%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%8C+%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D9%86%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html" target="_blank" title=""><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #3366ff;">برای دانلود محصول <span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">اینجا</span> کلیک کنید</span></a><span style="font-family: B\ Yekan, yekan, tahoma; font-size: 14pt; color: #3366ff;"></span></p> text/html 2018-01-28T06:52:32+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چگونگی راه کسب موفقیت برای عزیزانی که دچار اختلالات شدید روحی و روانی شده اند http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1827 <img src="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-images/1842788.jpg" class="imgfull" alt="چگونگی راه کسب موفقیت برای عزیزانی که دچار اختلالات شدید روحی و روانی شده اند" border="0" align="right"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><br></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">به قول پروفسور ژان پیاژه موفقیت برای اشخاصی که در زندگی گذشته شان استرس, اضطراب, ترس و درد و محنت و رنج و افسردگی ها و تنهایی فراوانی را تحمل کردند با اشخاص نرمالی که مهمترین استرس شان بحران دوران بلوغ بوده کاملا فرق داره.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لذا افرادی که جزء دسته اول هستند باید اموری بیش از افراد عادی و نرمال و به ظاهر سالم انجام دهند .</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">من اولین کتابهای روانشناسی که شروع به مطالعه کردم کتابهایی در زمینه موفقیت بود و خاطرم هست تا قبل از ورود به دانشگاه روانشناسی فقط 200 جلد کتاب مطالعه کردم و اکثرا از کتاب های پرفروش از قبیل انتونی رابینز, برایان تریسی, زیگ زیگلار, رابرت کیوساکی, باربارا دی انجلیس و سخنرانان انگیزشی ایرانی از قبیل</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> احمد حلت, محمود معظمی, دکتر ازمندیان و شاهین فرهنگ و همه نزدیکانم از اعضای خانواده گرفته تا دوستان و بستگان و بعدها اساتید دانشگاه معتجب بودن که چرا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>عملکرد من در دنیای بیرون با این حجم زیاد مطالعه افراد موفق انقدر ضعیف و پایین شده ...!!!؟</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تا اینکه بعد از سالها به این نتیجه رسیدم که این کتاب ها پرفروش شده چون برای تعداد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اکثریت مردم نگاشته شده نه برای اقلیت افرادی که کارشون از بن بست ویران هست <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>عزیزانی که اختلالات و بحران های شدیدی رو پشت سر گذاشتند باید کار رو ریشه ای تر دنبال کنند و احتیاج به زمان و صبر و بردباری و تحمل بیشتری دارند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کشاورزها میگن درختی که دیر محصول میده میوه هاش لذیذتره پس شما هم لایق بهترین ها هستید اگر کمی بیشتر صبر و طلب و همت و کوشش و تلاش داشته باشید.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این کتاب کوتاه سعی کردم موفقیت رو تعریف کنم البته مخصوص برای عزیزانی که اختلالات شدید رو پشت سر گذاشتن.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این کتاب به شما کمک میکنه تا دیگه حوادث و اتفاقات و احساسات و احوالات و ناخوشی های ناگوار و غم بار و محزون و ناراحت کننده برای شما رخ نده یا مقدارش رو به کم و کمتر تقلیل و کاهش بدین.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سعی کردم برای هر جمله که نور امید و چراغی رو در دل شما روشن خواهد کرد تصویری مناسب انتخاب کنم تا جملات تاثیر گذاری مثبت بیشتری بر روی ذهن زیبا و خلاق شما داشته باشه.</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خوندن این کتاب الکترونیک مصور و تصویری رو اصلا از دست ندین.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شاد و همیشه سر بلند و پیروز و موفق و توانگر و سرشار از عزت نفسِ حقیقیِ "من می توانم" باشید.</font><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">&nbsp;</span></p><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-1842788-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AF.html" target="_blank" title="">برای دانلود مقاله <span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">اینجا</span> کلیک کنید</a></font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> text/html 2017-10-13T04:30:59+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN عصاره و چکیده ای از جدیدترین مطالب کتاب های من جهت بهبود حال عزیزان دوقطبی به شرح زیر می باشد http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/552 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><br><font color="#33CCFF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این پست مکررا آپ دیت خواهد شد</span></font><br><br>پذیرفتن اینکه پذیرفتین یه دوقطبی هستین یعنی... پذیرفتن شکست یعنی:<br><br>افتادن در گل و لای دوقطبی ننگ نیست<br>ماندن در لنج زاری به نام دوقطبی ننگ هست<br><br>مرداب از رود پرسید چه طوره که تو انقدر زلالی؟؟؟<br>رود گفت گذشتم<br><br>یک دوقطبی با مرور کردن دائم امور ناخوشایند گذشته خود را دچار مردگی و افسردگی و پژمردگی خواهد ساخت راه عبور، گذشتن و ببخشیدن و رها کردن گذشته و تلخ هست<br><br>یک دوقطبی مادامی که هزینه اندکی را برای تفریح خود خرج نکند دیر یا زود باید هزینه هنگفتی را صرف مداوای بیماری خود بکند<br><br>روش پذیرایی از نوسانات خلقی و یا پذیرایی از مهمان ناخوانده را با استفاده از ظریب هوشی بالایتان حتی اگه شده با آزمون خطای بسیار آموزش ببینید.<br><br>نوسانات خلقی تنها برای عزیزان دوقطبی نیست، بلکه نوسانات خلقی ممکن است برای هر آدم زنده ای رخ دهد و حتی آب و هوا هم دچار نوسان هستند.<br><br>با رعایت اصول اولیه تغذیه مناسب برای عزیزان دوقطبی از ایجاد سم و یا سودا و یا رسوب خون و یا لنف در بدن خود جلوگیری نمایید.<br><br>ابراز وجود مثبت رو هر روز جزء برنانه روزانه تان قرار دهید تا عزت نفس تان به مرور افزوده شود.<br><br>همان طور که شما در یک روز یه هویی دچار اختلال دوقطبی نشدین، در یک روز یا یک هفته و یا یک ماه نمی تونید به طور کاملا از شر دوقطبی خلاص بشین<br><br>با انجام تمرینات موج سواری روزانه آشغال های ذهنی تان یا مواد مذاب انباشته در درونتان را تخلیه نمایید.<br><br>ترمیم و بازسازی از بنای حرمت نفس را از همین الان شروع کنید. نگران نباشید ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه هست.<br><br>هر علتی معلولی داره هر مسئله ای، راه حلی داره خوب بگردین و ببینید دلیل این همه نوسانات خلقی تون چه عواملی می تونه باشه<br><br>دوست دار قلب پاک و بی آلایش و دوست داشتنی تون هستم.<br><br>ارادتمند محمد </font><br> text/html 2017-09-28T04:30:00+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN حمایت از حجت و نشانه ی اسلام، شهید آقا محسن عزیز؛ بابای نوزاد دلبندش http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1823 <font face="Mihan-Iransans">شهید حججی عزیز می دونم صدام و بهتر از تمام انسان های کره خاکی می شنوی و میدونم... می دونی که می دونن خون پاک شهدای حرم و صدر ایران اسلامی هیچ وقت پاک شدنی نیست و اینو هم میدونم که دست های ضعیف و ناتوان من، به تنهایی قادر به تشکیل یک جبهه حمایتی در خور شان شما عزیزی که مخلَصانه خون تون رو برای هدایت افزون تر جوانانِ سر به هوایی چون امسال ما ها داده اید. <br><br>جوانانی که می دانند تنها راه رشد ایران زمین سر به هوا شدن است، جوانانی که از تعلقات مادی زمینی دست کشیده اند ، جوانانی که همچون سالکان الی الله در این شب ها در حسینه ها، تکیه ها و مساجدها، منازل سلوک عارفانه را عاشقانه و موحدانه با دلبری وصف ناشدنی، همچون سرعت برق آسا در شب های طوفان زده طی منازل میکنند.<br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/687/2058050/SHAHID/24.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></font><br></div><font face="Mihan-Iransans"><br>شهید بی آلایشی که با دستان پر توان سلاح دست گرفتی، ما ره پویان ره صد ساله ای هستیم که شما در چند شب انرا طی منازل کرده اید <br>به خدا<span class="st"><span dir="rtl"> در این شب تاریک از روی آفتاب و ماه و ستاره ها شرمنده ام از تمام انسان ها شرمنده ام حتی از روی شیطان هم شرمنده ام که همه در <em>کار</em> خودشون <em>استوار و پابرجا هستند و&nbsp; این سست عهد</em>،ناپایدار...<br><br>خدایا کمکم که تا دلم با ورود شهیدان خدایی، خداییش دیگه خدایی بشه نه صرفا به لقلقه زبان....!!!<br>از ره پویان راه نورانی شهید سرافراز که الحق و الانصاف، حجت و نشانه واقعی دین مبین اسلام است ملتمسانه و عاجزانه خواهشمندم، بنری که به تمثال مبارک شهید عزیزمان منقش شده ، در گوشه ای از وبلاگ شان قرار دهند تا در این ایام وانفسای ماه محرم تذکری باشد حداقل برای خودمان و حداکثر برای دوستداران و عزیزان ما...</span></span></font><span class="st"><span dir="rtl"><font face="Mihan-Iransans"></font><br><br></span></span><br><div align="center"><span class="st"><span dir="rtl"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></span></span></div><div align="center"><span class="st"><span dir="rtl"><span class="st"><span dir="rtl"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/406/1215986/logo/100.gif" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></span></span></span></span></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><span class="st"><span dir="rtl"><span class="st"><span dir="rtl"></span></span></span></span><span class="st"><span dir="rtl"></span></span></div><span class="st"><span dir="rtl"><br><font face="Mihan-IransansLight">&lt;!-- Fixed Pic by www.1abzar.com ---&gt;<br>&lt;script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/fix-pic/index.php?pz=2&amp;ax=http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/406/1215986/logo/100.gif&amp;url=http://ytre.ir/SHAHID"&gt;&lt;/script&gt;&lt;div style="display:none"&gt;&lt;h2&gt;&lt;a href="http://www.1abzar.com/abzar/fix-pic.php"&gt;&amp;#1578;&amp;#1589;&amp;#1608;&amp;#1740;&amp;#1585; &amp;#1579;&amp;#1575;&amp;#1576;&amp;#1578;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;!-- Fixed Pic by www.1abzar.com ---&gt;</font><br><br><br></span></span><div align="center"><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></div><div align="right"><span class="st"><span dir="rtl">چکیده : تشبیه شهید محسن حججی به زنبور عسلی که قصد خاموش کردن آتش برافروخته شده توسط نمرود پادشاه ظالمی که قصد آتش زدن حضرت ابراهیم را داشت و همخوانی بسیار شگفت انگیز آیه ۹۳ سوره زنبور عسل در وصف شهید محسن حججی<br></span></span></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><span class="st"><span dir="rtl"></span></span></div><div align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">توجه: دانلود این فایل کاملا رایگان می باشد</span></font><br><span class="st"><span dir="rtl"></span></span><span class="st"><span dir="rtl"></span></span></div><br> text/html 2017-09-23T03:00:06+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN آیا می دانید همسر و خانواده یک بیمار دوقطبی در طول بیماری عزیزشان، چه سوالات دردناکی را دائما از خودشان می پرسند؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1822 پرسش های دردناک خانواده یک بیمار&nbsp; دوقطبی&nbsp;<br> <br> <br><br> منبع: تشخیص و درمان اختلال دوقطبی ص70 text/html 2017-09-13T09:59:57+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تغذیه مناسب با طب سنتی و درمان اختلال دوقطبی بدون مصرف دارو http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1820 <p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عناوین دیگر </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">1-نقش تغذیه مناسب در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">2-نحوه صحیح غذا خوردن و جلوگیری از عود اختلال دوقطبی</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">لطفا در مکانی خلوت و به دور از سر و صدا به سوالات زیر صادقانه پاسخ دهید، ممنون</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">1-آیا مصرف دارو جهت درمان اختلال دوقطبی موجب <span style="color: #ff0000;">اضافه وزن و چاقی</span> شما شده؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">2-آیا مصرف دارو جهت درمان اختلال دوقطبی موجب <span style="color: #ff0000;">خواب زیاد و تنبلی مضاعف</span> شما شده؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">3-آیا مصرف دارو جهت درمان اختلال دوقطبی <span style="color: #ff0000;">زندگی یکنواخت و تکراری</span> را برای شما رقم زده؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">4-آیا می دانستید روان پزشکان(<span style="color: #008000;">پروفسور یان اسکات</span>) به این نتیجه رسیده اند که <span style="color: #ff0000;">مصرف دارو</span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #ff0000;"> به تنهایی موجب جلوگیری از عود اختلال دوقطبی نمی شود؟</span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">5-ایا دچار<span style="color: #ff0000;"> تردید و دودلی</span> در انجام امور هستید؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">6-آیا از <span style="color: #ff0000;">ضعف اراده و تنبلی و سستی</span> در کارها رنج می برید؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">7-آیا <span style="color: #339966;">قدرت گیرایی و تجزیه تحلیل</span> تان کاهش یافته؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">8-آیا از <span style="color: #ff0000;">ضعف حافظه</span> رنج می برید؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">9-آیا به راحتی قادر نیستید <span style="color: #339966;">اهداف مثبت تان را عملی کنید؟</span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #339966;"><br></span></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;10-آیا به دنبال <span style="color: #ff9900;">روش های مکمل&nbsp; دارو درمانی</span> جهت درمان اختلال دوقطبی هستید؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">نکات مطرح شده در این مقاله شما در رسیدن به این اهداف مثبت و سازنده یعنی درمان و بهبود اختلال دوقطبی بدون مصرف دارو از طریق طب سنتی کمک خواهد کرد</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: #ff9900;">این فایل به صورت پی دی اف در <span style="color: #0000ff;">18 ص</span> برای شما آماده و طراحی شده است</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: #ff9900;"><br></span></p><p><br><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: #ff9900;"><a href="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-1693057-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%D8%A7+%D8%B7%D8%A8+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88.html">جهت دانلود کلیک کنید: تغذیه مناسب با طب سنتی و درمان اختلال دوقطبی بدون مصرف دارو <br></a></span></p> text/html 2017-09-02T20:13:50+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN آیا می دانید یک بیمار دوقطبی در طول بیماری چه سوالات دردناکی را دائما از خودش می پرسد؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1819 آیا می دانید یک بیمار دوقطبی در طول بیماری چه سوالات دردناکی را دائما از خودش می پرسد؟<br> <br> <br>منبع پرسش های دردناک یک دوقطبی از کتاب تشخیص و درمان اختلال دوقطبی ص70 اقتباس شده است<br> <br><br> text/html 2017-08-04T21:32:35+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN آیا می دانید بعد از هر عود بیماری دوقطبی، دوران نقاهتش چند ماه است؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1818 <br><br> <br> &nbsp;همه می دانیم کسی که گرفتار آنفولانزا شده بعد از دوره حاد باید یک یا دو روز دیگر هم در رختخواب بماند تا&nbsp;<br> text/html 2017-07-26T13:22:16+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN درمان دوقطبی از طریق شناخت درمانی چگونه است؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1817 <br> <br> تمرینی مهم برای دوقطبی ها<br> <br> یکی از تدابیری که دقت و درستی گزارش های بیمار را از احوال خودش بیشتر می کند گرداوری گزارش های خود بیمار در طول یک سال یا بیشتر است<br> <br> برای مثال&nbsp; text/html 2017-07-06T10:24:17+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN بروز احساسات بیمار مرزی یکی از روشهای درمان اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1816 بروز احساسات بیمار مرزی یکی از روشهای درمان اختلال مرزی<br><br> عبدالمجید بحرینیان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، اختلال شخصیت مرزی را الگوی همه جانبه، فراگیر و بی‌ثبات در روابط بین فردی، نگرش، عواطف و رفتارها عنوان کرد و اظهار داشت: <br> * اجازه دهید مبتلایان احساسات خود را بروز دهند<br> <br> عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:&nbsp;<div><br></div> text/html 2017-07-06T10:06:59+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چگونگی تشخیص اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1815 <br>مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی باید حداقل 5 ویژگی داشته باشند.<br> <br> * مبتلایان ترس از رها شدن دارند<br> <br> این متخصص حوزه بهداشت و روان،‌گفت: مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی تلاش زیادی برای جلوگیری از رهایی از افکاری که بر اساس آن فرد می‌ترسد که توسط دیگران رها شود، می‌‌کند. این افکار می‌تواند ناشی از رها شدن واقعی و یا خیالی باشد که منجر می‌شود فرد خود را به دیگران نزدیک کند.<br> <br> * روابط بین فردی بی‌ثبات در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی<br> <br> عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: روابط بین فردی بی‌ثبات و افراط و تفریط در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی دیده می‌شود، آنها ممکن است در مدت زمانی کوتاه به شدت به کسی نزدیک و با او صمیمی شده و هفته بعد از او بیزار شوند.<br> <br> * مبتلایان اختلال هویت دارند<br> <br> این متخصص حوزه بهداشت و روان، گفت:‌ text/html 2017-07-06T10:04:31+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN اختلال شخصیت مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1814 <br> اختلال شخصیت مرزی چیست؟<br> <br> اختلال شخصیت مرزی نوعی اختلال شخصیت است که ترس از رها شدن، روابط بین فردی بی‌ثبات، اختلال هویت، ژست‌های خودکشی، عصبانیت زیاد، استرس شدید و افکار بدبینانه، جزو ویژگی‌های آنها است و بروز احساسات نقش موثری در درمان آنها دارد. text/html 2017-07-06T09:50:24+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تست آن لاین اختلال شخصیت مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1813 <div>برای انجام تست&nbsp;<a href="https://psychoexir.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C/" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید</div> text/html 2017-07-06T01:45:32+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چه نوع داروهایی مناسب درمان اختلال مرزی است؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1812 <br> چه نوع داروهایی مناسب درمان اختلال مرزی است؟<br><br> <br> دارو درمانی برای اخذ نتایج بهتر دارو درمانی به روان درمانی اضافه می‌شود. داروهای نورولپتیک (ضد جنون) برای کنترل خشم <br> <br> خصومت و دوره‌های پسیکوتیک گذرا از داروهای(ضد افسردگی)برای بهبود خلق و بیمار استفاده می‌شود از دیگر داروهای مورد استفاده می‌توان به ضد تشنج‌ها و کربنات لیتیوم اشاره کرد. <br> <br> تجویز این داروها باید تحت نظر روانپزشک باشد. text/html 2017-07-06T01:41:03+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN رفتار درمانی و درمان اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1811 <br> &nbsp;رفتار درمانی و بخصوص آموزش مهارتهای اجتماعی بویژه با استفاده از نوارهای ویدیوئی که بیمار را در مشاهده تأثیر رفتارش بر دیگران توانا می‌کند، مفید است. text/html 2017-07-06T01:08:41+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چرا روان درمانی برای درمان اختلال مرزی مناسب نیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1810 <br> چرا روان درمانی برای درمان اختلال مرزی مناسب نیست؟<br> <br> درمان اختلال شخصت مرزی روان درمانی درمان انتخابی برای این اختلال روان درمانی می‌باشد که به یک اندازه برای بیمار و درمانگر مشکل است.<br> <br> &nbsp;علت آن بی ثباتی و رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و همچنین استفاده از مکانیسم دفاعی«دو نیم سازی» است.&nbsp;<div> <br> (مکانیسمی است که باعث می‌شود شخصیت مرزی متناوب از درمانگر یا سایر افراد محیط بیزار شده یا آنها را به شدت دوست بدارد) </div> text/html 2017-07-06T01:06:26+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با پارانوئید http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1809 <br> تشخیص افتراقی اختلال مرزی با پارانوئید<br> <br> <br> شخصیت پارانوئید : <br> <br> در شخصیت پارانوئید سوء ظن در اکثر موقعیت ها حضور دارد ولی شخصیت مرزی یک علائم موقت (وابسته به استرس) است text/html 2017-07-06T01:04:09+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوتایپال http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1808 <br> <br> تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوتایپال<br> <br> <br> شخصیت اسکیزوتایپال :<br> <br> &nbsp;در شخصیت مرزی عقاید غیرعادی ، تفکر و تکلم عجیب و غریب مانند آنچه که در اسکیزو تایپال مشاهده می‌شود، دیده نمی‌شود.<br> text/html 2017-07-06T01:00:04+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوفرنی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1807 <br> <br> تشخیص افتراقی اختلال مرزی اسکیزوفرنی :<div>&nbsp;به علت فقدان دوره‌های پسیکونیک طولانی (قطع ارتباط با واقعیت) شخصت مرزی از اختلال اسکیزوفرنی قابل تفکیک است. </div> text/html 2017-07-06T00:58:53+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1806 ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی چیست؟<br> <br> <br> ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی الگوی مستمر ناتوانی در روابط فردی ، خود انگاره ، عاطفه و رفتار لحظه‌ای بارز که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود. برای تشخیص وجود پنج (یا بیشتر) علامت از علائم زیر ضروری است:<br> <br> <br> <br> اقدام‌های «دیوانه وار» برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا خیالی .<br> <br> الگوی بی‌ثبات و پر تنش روابط فردی که با نوسان بین دو قطب ، آرمانی کردن و بی‌ارزش نمودن مشخص است .<br> <br> اختلال هویتی: بی ثباتی بارز و مستمر خود انگاره. <br> <br> رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه که احتمال ضرر شخصی وجود دارد (مثل ولخرجی ، سکس ، سوء مصرف مواد ، رانندگی بدون احتیاط ، دوره‌های پرخوری).<br> <br> &nbsp;تهدید «ژست» یا رفتارهای انتحاری مکرر یا رفتار جرح خویشتن<br> <br> بی‌ثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق (مثلاً حالت ملال شدید ، تحریک پذیری یا اضطراب که معمولا چند ساعت و ندرتاً چند روز دوام می‌یابد.)<br> <br> احساس مزمن پوچی <br> <br> خشم شدید و نامتناسب یا اشکال در کنترل خشم (مثل ابراز کج خلقی مکرر ، خشم مستمر یا نزاع مکرر) <br> <br> تفکر پارانوئید موقت وابسته به استرس یا علائم تجزیه‌ای شدید.<br> text/html 2017-07-06T00:51:34+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN بیمار مرزی : سیگار روشن را روی بدنم گذاشتم...!!! http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1805 <br style="font-size: 26.0581px;">&nbsp;توصیف زیر گفته‌های یک بیمار مرزی است که بیانگر آشفتگی های او می باشد:<br> <br> من چند ماه قبل در خانه تنها بودم که دچار وحشت شدم! کوشش کردم با دوستم تماس بگیرم ... او را هیچ کجا نیافتم، آن شب بنظر می‌سید که تمام دوستان من سرگرم هستند و من کسی را ندارم که با وی صحبت کنم ...<br> <br> &nbsp;من بیشتر و بیشتر عصبانی و برانگیخته شدم. سر انجام از جا در رفتم و سیگاری را روشن کرده درون ساعد خود فرو بردم. <br> <br> نمی‌دانم چرا این کار را کردم، زیرا در واقع به آن توجهی نداشتم. حدس می‌زنم احساس کردم که مجبورم کار برجسته انجام دهم!»&nbsp;<br> text/html 2017-07-06T00:46:04+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چرا عزیزان مرزی مکررا خود آزاری میکنند؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1804 چرا عزیزان مرزی مکررا خود آزاری میکنند؟<br> <br> &nbsp;نکته مهم و دردناک زندگی افراد مرزی اقدامهای مکرر خود آزاری (خود زنی) است. آنها ممکن است برای رفع تنش درونی یا به قصد کمک گرفتن از دیگران اقدام به «تیغ زدن یا سوزاندن» قسمتهای مختلف بدن خود نمایند. اما اغلب در بازو ، سینه و شکم می‌توان آنها را مشاهده کرد. text/html 2017-07-06T00:39:52+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN بی مبالاتی جنسی در عزیزان مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1803 بی مبالاتی جنسی در عزیزان مرزی<br> <br> <br> &nbsp;از طرف دیگر این بیماران در روابط پر شور و ناپایدار (که گاهی با بی‌مبالاتی جنسی همراه است) درگیر می‌شوند. text/html 2017-07-06T00:35:30+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چرا عزیزان مرزی خالکوبی میکنند؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1802 چرا عزیزان مرزی خالکوبی میکنند؟<br> <br> بیماران مرزی برای جبران هویت ناقص و آشفته خود اغلب روی پوست شان کلمات (مانند : مادر ، عشق) یا عکس هایی (مانند عکس فرد محبوب یا حیوانات) را خال کوبی می‌کنند. این خال کوبیها در حکم قدرت دهنده&nbsp; و آرامش بخش است. text/html 2017-07-06T00:34:23+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN عزیزان مرزی دچار بحران هویت تناسلی ( جنسی ) هستند http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1801 <br> عزیزان مرزی دچار بحران هویت تناسلی ( جنسی ) هستند<br> <br> <br> همچنین این بیماران نسبت به مفاهیم هویت خود دچار آشفتگی هستند. بدین معنی که درباره «هویت تناسلی (جنسی) و ارزش‌ها ، وفاداریها و هدفهای خود» تردید دارند. text/html 2017-07-06T00:24:28+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN اختلال شخصیت مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1800 <br> اختلال شخصیت مرزی چیست؟<br> <br> بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در«مرزی بین نوروز و پسیکوز» قرار دارند و با بی‌ثباتی فوق‌العاده عاطفه خلق و رفتار و احساس پوچی مشخص می‌شوند.<br> <br> &nbsp;در واقع هیچ ویژگی&nbsp; بصورت دائمی در فرد دیده نمی‌شود. یک مرزی ممکن است در یک موقعیت ، فردی را به عنوان «دوست داشتنی‌ترین و مهم‌ترین » در نظر بگیرد و در موقعیت دیگر به عنوان «بی‌رحم‌ترین و استثمار کننده‌ترین» شخص تشخیص دهد. «نقطه تعادلی در زندگی آنها وجود ندارد». text/html 2017-07-04T22:40:43+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چگونه می توان به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کمک کرد؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1799 <br> <br> چگونه می توان به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کمک کرد؟<br> <br> چندین روش موثر برای درمان این اختلال وجود دارد.<br> <br> <br> دارو درمانی شامل: داروهای ثابت کننده خلق و خو، داروهای ضدجنون و ضد افسردگی می توانند این علائم را کنترل کنند.<br> <br> روش های مختلف مشاوره و درمان شامل<br> text/html 2017-07-04T22:36:41+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN ترس از تنها ماندن دلیل خشم بیمار مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1798 <br> <br> &nbsp;ترس از تنها ماندن دلیل خشم بیمار مرزی<br> <br> خشم و ترس شدید در این افراد از تنها ماندن سرچشمه می گیرد.<br> <br> این افراد حتی اگر تجسم کنند که تنها هستند، دچار ترس و عصبانیت می شوند.<br> <br> ترس از تنها بودن، یک مشکل جدی در روابط خانوادگی ایجاد می کند.